divendres, 13 d’abril de 2007

Crèdit Variable "EDICIÓ DE PÀGINES WEB" Carles Puchades

Crèdit Variable "LA IMATGE SEQÜENCIADA" Carles Puchades

Exemples de GIFS ANIMATS fets pels alumnes

Exemples de VÍDEOS AMB SÒ fets pels alumnes

CREACIÓ DE VÍDEOS A PARTIR D’IMATGES FIXES
Professor: Carles Puchades
Assignatura:
Crèdit variable per 3r o 4t curs de la ESO
“FONAMENTS DE LA IMATGE SEQÜENCIADA”

Aquest exercici el vinc realitzant a l’Institut ROGER DE FLOR els últims sis anys.

Finalitat:
Es tracta de realitzar un clip de vídeo utilitzant imatges fixes i música i fent servir l’ordinador.

Tema:
El tema és lliure i el decideix cada alumne segons les seves preferències, a fi de que el treball els motivi, sempre aconsellat pel professor.Material de treball: L’alumne haurà de aconseguir de 15 a 20 imatges d’una mida indicada, (superior a uns mínims) que es poden baixar d’internet, utilitzant qualsevol buscador, i una banda musical (a partir d’un CD, un mp3 o directament d’internet).

Programes a utilitzar:
ADOBE PREMIERE, INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX, ADOBE PHOTOSHOP, AUDACITY...

Metodologia:
Amb l’ordinador, i utilitzant com a programa de edició el ADOBE PREMIERE (o també el PINACLE STUDIO 8), es tracta de realitzar un clip de vídeo (utilitzant el format Avi) utilitzant imatges fixes, però dotant-les de moviments (apropament, allunyament, rotació, deformacions) així com utilitzant transicions entre cada una de les imatges, a fi d’aconseguir un resultat fluït, àgil i amb la il·lusió de moviment, tot fugint de l’hermetisme d’una sessió de diapositives. Al conjunt de les pistes del clip, cal afegir-li uns títols de crèdit, i una pista d’àudio.L’àudio , segons la seva procedència i el seu format, aconsella la utilització d’algun programa de manipulació d’àudio com ho és el AUDACITY. Amb aquest programa, podem convertir formats mp3, wav o d’altres, segons ens convingui. També es pot usar l’AUDACITY si es vol gravar un so procedent d’un vídeo d’internet, directament a una pista d’àudio, per exportar-la després de editar-la al format mes convenient.Resultats dels treballs:Realment els alumnes s’ho passen molt be fent aquesta feina.
Els permet ,tot utilitzant les noves tecnologies, el realitzar un clip de vídeo amb imatges i so, que els fa sentir-se creadors i directors d’una petita obra audiovisual.
Es molt interessant les crítiques que es fan entre ells durant les feines, així com quan es visionen en conjunt els treballs acabats.

Exemples de GIFS ANIMATS fets pels alumnes

Exemples de VÍDEOS AMB SÒ fets pels alumnes